CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

El present acord regula les condicions generals de contractació del servei ofert a la present pàgina web per VP Control Animal, S.L. amb NIF nº B66712365 i domicili en C/ La Gleva 35 de (08570) Torelló (BARCELONA).

El CLIENT al moment que completa el procés de registre i contracta el nostre servei, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible als avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació.

 

 1. Preus i impostos

En contraprestació pel servei contractat, el CLIENT accepta pagar expressament a VP Control Animal, SL les quantitats especificades al moment de la contractació a la web de LES APLICACIONS VP:

VP suis:                    www.vpcontrolanimal.com/vpsuis

AppÍCOLA:              www.appicola.com

El preu del servei fa referència a la seva prestació per un any natural a partir del moment del pagament del mateix.

Els serveis que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen i es reflectiran al moment d’efectuar la contractació i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció del servei com inclòs.

 

 1. Procediment de contractació, pagament i períodes de pagament

A través d’aquesta pàgina web solament podran contractar persones físiques majors de 18 anys i societats.

A la pàgina web es detalla el procediment per efectuar i gestionar la contractació i només han de seguir-se els següents passos:

 • Per contractar el servei cal omplir un formulari de registre amb les seves dades i crear un compte personal com a usuari.
 • Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació de les presents condicions de contractació i de les condicions d’ús.
 • Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. El codi d’usuari i la clau d’accés són personals i corresponen a la persona que ha efectuat el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 • A continuació haurà de descarregar en un dispositiu mòbil LES APLICACIONS VP corresponents de forma gratuïta en qualsevol de les tendes virtuals assenyalades a la web i accedir a la mateixa mitjançant les seves claus.
 • A partir d’aquest moment disposarà d’un període de 30 dies per a realitzar el pagament. Aquest termini es considerarà com a període de prova gratuïta i durant el qual podrà desistir sense justificació d’aquest contracte.
 • La forma de pagament és mitjançant domiciliació bancària dels rebuts emesos per VP Control Animal, SL. Amb anterioritat a la finalització del termini de 30 dies haurà de facilitar les seves dades fiscals i de pagament per poder continuar gaudint del servei. Aquestes dades haurà d’introduir-les als apartats corresponents del seu compte personal a la web i impliquen la seva acceptació al fet que l’import dels serveis sigui carregat en el seu compte.
 • Transcorregut el termini de 30 dies i després de que el CLIENT hagi facilitat un compte bancari a tal efecte, VP Control Animal, SL realitzarà el càrrec del preu del servei en el seu compte corrent equivalent a un període d’un any natural que comptarà a partir del moment del pagament.
 • Transcorregut el termini de 30 dies VP Control Animal, SL no proporcionarà més el servei si no ha rebut el pagament del mateix. VP Control Animal, SL es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

El CLIENT es dóna per informat que els dibuixos, fotografies i descripcions dels serveis a la pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

 1. Disponibilitat

Els serveis oferts per VP Control Animal, SL es troben disponibles per a la seva contractació només a Espanya.

 

 1. Factures

Una vegada realitzat el pagament corresponent, VP Control Animal, SL li enviarà mitjançant correu electrònic un enllaç a través del qual podrà descarregar la Factura de la seva compra en format PDF. Si el client desitja rebre una factura en paper podrà sol·licitar-la.

 

 1. Garantia

A VP Control Animal, SL ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat encara que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, esmenar el més aviat millor.

 

 1. Durada del contracte, renovacions, cancel·lacions i modificació dels serveis

El present contracte es perfeccionarà al moment del registre i enviament de les claus d’accés al CLIENT.

El serveis tenen una durada d’un any a partir del pagament dels mateixos i es renoven automàticament per un període igual tret que el client manifesti per escrit la seva voluntat de no renovar-ho amb anterioritat a l’inici del següent període. Transcorregut el primer període d’un any, si VP Control Animal, SL no ha rebut instruccions en contra, procedirà a carregar el pagament del període següent en el compte bancari de l’usuari.

El CLIENT pot donar-se de baixa en el moment que ho consideri oportú però no tindrà dret al reemborsament de la quota pagada corresponent al període en curs.

VP Control Animal, SL es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

 1. Dret de Desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 30 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia de la celebració del contracte, és a dir, al moment del seu registre.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a VP Control Animal, SL, C/ La Gleva 35, 08570 Torelló, correu electrònic: info@vpcontrolanimal.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de

VP Control Animal, S.L.

C/ La Gleva 35

08570 Torelló

info@vpcontrolanimal.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

 1. Obligacions de les parts

VP Control Animal, SL es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis contractats aplicant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei en el temps i forma fixat en les presents condicions de contractació.

VP Control Animal, SL no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a VP Control Animal, SL qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

 1. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de VP Control Animal, SL qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de VP Control Animal, SL actualitzant les seves dades a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@vpcontrolanimal.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

 1. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis, incloent, si escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Acceptar” (Condicions de Contractació i Condicions d’Ús), abans de Registrar-se.

 

 1. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

 

 1. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de VP Control Animal, SL, amb la finalitat de proveir-li dels serveis contractats, així com enviar-li informació comercial dels nostres serveis, fins i tot per correu electrònic.

Així mateix, li informem que les dades personals facilitades són tractades internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007 i que no són publicades ni comunicades a terceres persones per ser utilitzats amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment pot oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts davant VP Control Animal, S.L. – Responsable de Dades Personals – C/ La Gleva 35, (08570) Torelló.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 18 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

 

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 23/01/2017. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.

Imprimir